Františkánský klášter v Hájku
Opravy v hájeckém klášteře

Klášter v Hájku byl široko daleko znám jako rajská zahrada a místo, kde vládl pokoj a mír. Bratři františkáni, kteří zde až do roku 1950 požehnaně působili, pamatovali nejen na přicházející poutníky, aby jim zprostředkovali kousek nebe, ale také se pečlivě starali o celý areál, včetně zahrady a lesa, který dotvářel komplex poutního místa.

Když se v roce 1991, po navrácení kláštera františkánům, mohli pamětníci starých časů opět přijít podívat na místo, které jim kdysi bylo tak milé, zaplakali. Celý komplex byl skutečně v žalostném stavu. Postupné opravy mohly začít až v roce 1997. Vzhledem k omezeným finančním možnostem se každý rok udělá jen to, co je nezbytné.

K některým opravám většího rozsahu přispívá Ministerstvo kultury i Středočeský kraj.

Stručný přehled provedených oprav.

Vzhledem k rozsahu a četnosti nejrůznější prací zde nejsou vyjmenovány všechny opravy a úpravy, které se postupně v klášteře provádí.

Rok 2013

Byly provedeny další úpravy v osvětlení obytné části kláštera. Velkou starostí se nám však stala dřevomorka, která si našla jak loretánskou kapli, tak i velkou kapli kláštera. Brigádnickou pomocí byla postupně odstraněna podlaha a vyvezena suť z dřevomorkou napadených částí kláštera (více než čtyřicet velkých kontejnerů).


Největší stavební akcí v tomto roce se stala obnova ohradní zdi u zahrádky svatého Antonína, která již byla z velké části v naprosto dezolátním stavu, a zbytku zdí hrozilo úplné sesutí.
Rok 2012

Pokračuje postupná obnova elektroinstalace a vodovodních rozvodů. Velkou stavbou roku se staly nová kachlová kamna v kapli kláštera. Postupujeme v rekonstrukci zastřešení - severního křídla kláštera i v restaurování hájeckého oltáře - čelní mříže. Oprava několika oken a zhotovení vstupních dvoukřídlých dveří v obytné části kláštera. Byly též nainstalovány staré varhany do velké kaple.

Rok 2011

Oprava krovů na západním křídle. Stále s finanční pomocí Ministerstva kultury – PZAD. (Program záchrany architektonického dědictví).

Na místě původního oltáře Panny Marie v severním ambitu, je zbudován nový liturgický prostor. Touto náročnou obnovou je umožněno slavit mši svatou pro velké množství poutníků pod širým nebem. i na tuto akci přispěl Středočeský kraj z fondu Hejtmana.

Pokračuje restaurování hájeckého oltáře.

Rok 2010

Oprava krytiny a krovů postupuje do západního křídla.

Pokračuje se v restaurování dalších částí oltáře a historické knihovny.

Odstraňuje se poslední část betonů v ambitu a zároveň je odstraněna betonová rampa přiléhající k severní části kláštera.

Rok 2009

Pokračuje oprava krytiny a krovů na jižním křídle.

Restaurování hájeckého oltáře – svícnů a relikviářů. (Vše je zatím uloženo v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze)

Restauruje se historická knihovna. Knihy z této knihovny byly v padesátých letech vyvezeny a část z nich byla navrácena do kláštera v Praze.

Rok 2008

S opravou krovů se pokračuje na jižním křídle kláštera. Též se pokračuje v opravě ohradní zdi štěpnické zahrady, na kterou i v tomto roce přispěl Havarijní fond Ministerstva kultury.

V rámci programu Ministerstva kultury pro restaurování movitých kulturních památek jsme i v letošním roce obdrželi dotaci na restaurování svatostánku hájeckého oltáře.

Jsou též restaurovány dřevěné stupně k tomuto oltáři.

Je restaurována čtveřice původních dveří k celám.

Je zbudována kuchyňka a sociální zařízení v prvním patře kláštera a původní klášterní chór je obnoven pro větší společenské akce.

Rok 2007

Oprava krytiny a krovů nad Loretou, včetně oprav spadlých říms.

S přispěním grantu Středočeského kraje se začíná postupné restaurování vzácného hájeckého oltáře.

Pokračuje se v restaurování nástěnných maleb Loretánské kaple a též v odstraňování betonů.

Rok 2006

Za značné pomoci Ministerstva kultury a Středočeského kraje začíná kompletní oprava krytiny a krovů na celém klášterním areálu. Stav střechy a krovů byl shledán silně havarijní. S obnovou se začíná na východním křídle kláštera.
V tomto roce začíná též náročné restaurování nástěnných maleb Loretánské kaple. Odstraňuje se olejová přemalba a dostáváme se na původní freku.

Pokračuje se v opravě ohradní zdi.
Rok 2005

Je provedena oprava barokní brány do zahrady a též se provádí oprava ohradní zdi ve štěpnici. Silným větrem bylo vyvráceno několik stromů, které svým pádem zbouraly část ohradní zdi.

Rok 2004

Pokračuje se v opravě oken v 1. patře kláštera a v odstraňování betonů.

Rok 2003

Opravuje se krov a střešní plášť zahradního altánku, který již hrozil sesutím.

Jižní část východního křídla v 1. patře byla upravena pro možnost bydlení.

Rok 2002

Pokračuje se v opravě poustevny.

Rok 2001

Upravují se některé místnosti v klášteře.

V přízemí byla provedena výměna deseti oken.

Probíhá oprava střechy na původní poustevně.

Rok 2000

Dílčí opravy střechy a pokračování v opravách uvnitř areálu.

Původní refektář bratří byl upraven tak, aby mohl sloužit jako kaple. Tento prostor se stal místem slavení mše svaté.

Stále se pokračuje v odstraňování betonů z ambitů.

Rok 1999

Probíhala oprava hlavní klášterní brány a též opravy některých vnitřních prostor kláštera.

Rok 1998

Začalo se s postupným vybouráváním betonových podlah v prostorách klášterního ambitu. Práce byly ukončeny až v roce 2010. Ambity byly vybetonovány v době, kdy klášter sloužil armádě.

Narušená statika kleneb ambitu byla zajištěna vyztužením tří nosných pilířů.

Bylo provedeno celkové odvodnění dvora kláštera.

Byla provedena dílčí oprava římsy a střechy apsidy atd.

Rok 1997

Restaurování kamenného portálu je přímo symbolické první větší dílo, aby každý, kdo přichází, do kláštera vstoupil obnoveným hlavním vstupem.

Též se začalo s opravou havarijního obvodového zdiva.